Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
Hướng dẫn về cam kết an ninh
[18/12/2008]

I. TỔNG QUAN

Cam kết An ninh (DOS) là thỏa thuận đạt được giữa tàu và hoặc một bến cảng hoặc một tàu khác mà nó giao tiếp mô tả các biện pháp an ninh mỗi bên thực hiện. Cam kết an ninh chỉ ra các yêu cầu an ninh cần chia sẻ giữa bến cảng và tàu và phải chỉ rõ trách nhiệm của mỗi bên.

Cam kết An ninh được dành để sử dụng trong các trường hợp đặc biệt thông thường liên quan đến sự rủi ro cao khi mà cần thiết phải đạt tới một thỏa thuận giữa bến cảng và tàu về các biện pháp an ninh được áp dụng trong quá trình tàu/cảng giao tiếp.

Mục đích chính của bản Cam kết An ninh là để đảm bảo rằng thỏa thuận đạt được giữa tàu và bến cảng mà nó giao tiếp về các biện pháp mà mỗi bên tương ứng sẽ thực hiện phù hợp với các kế hoạch an ninh tương ứng của tàu và của bến cảng.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN CAM KẾT AN NINH

1. Tàu phải đề nghị ký bản Cam kết An ninh khi:

          1. Tàu đang hoạt động ở cấp độ an ninh cao hơn so với cảng hoặc tàu khác mà nó đang giao tiếp.

          2. Đang tồn tại  mối đe dọa hoặc sự cố an ninh liên quan đến bến cảng hoặc tàu biển mà tàu sẽ giao tiếp.

          3. Giao tiếp với bến cảng mà không yêu cầu phải có và thực hiện một kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

          4. Giao tiếp với tàu mà không yêu cầu phải có và thực hiện một kế hoạch an ninh tàu biển đã được phê duyệt.

          5. Có thỏa thuận về Cam kết An ninh giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ các nước khác là thành viên của Công ước SOLAS 74 đối với một số tuyến quốc tế hoặc đối với một số con tàu cụ thể hoạt động trên các tuyến đó

2. Cảng phải yêu cầu ký bản Cam kết An ninh khi:

          1. Cảng đang khai thác ở cấp độ an ninh cao, ví dụ cấp độ an ninh 2 hoặc cấp độ an ninh 3.

          2. Tàu đang giao tiếp với cảng mà nó có cấp độ an ninh cao hơn cấp độ an ninh cảng.

          3. Việc giao tiếp giữa tàu và cảng tạo ra độ rủi ro cao về con người, tài sản hoặc môi trường của bến cảng.

          4. Vì lý do đặc biệt đối với tàu đang giao tiếp với cảng bao hàm cả hàng hóa và hành khách của tàu.

          5. Các hoàn cảnh tại bến cảng đưa ra như vậy.

          6. Tổng hợp các trường hợp được liệt kê ở trên.

III. THỰC HIỆN CAM KẾT AN NINH

1. Các thủ tục để thực thi Cam kết An ninh bởi tàu:

a.      Trước khi giao tiếp, tàu phải liên lạc với Cán bộ an ninh cảng biển (PFSO) về thông tin liên quan đến an ninh chẳng hạn như cấp độ an ninh của tàu và bến cảng. Tàu phải giữ liên lạc với cán bộ an ninh cảng biển và phối hợp các hành động thích hợp nếu cần thiết kể cả yêu cầu về Cam kết An ninh.

b.     Khi Cam kết An ninh được yêu cầu, Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu (SSO) sẽ đề nghị hoàn thiện bản Cam kết An ninh ghi rõ các lý do làm như vậy.

c.     Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển phải đảm bảo rằng việc đề nghị ký bản Cam kết An ninh đã được Cán bộ an ninh cảng biển nhận được.

d.     Vào lúc Cán bộ an ninh cảng biển nhận được, Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển phải kiểm tra cùng với Cán bộ an ninh cảng biển xem liệu việc hoàn thiện bản Cam kết An ninh như thế là cần thiết.

e.      Nếu Cam kết An ninh hoàn chỉnh được Cán bộ an ninh cảng biển cho rằng là không cần thiết thì Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển phải ghi vào nhật ký an ninh là Cam kết An ninh đã được đề nghị, đã được nhận nhưng chưa được Cán bộ an ninh cảng biển hoàn thiện.

f.       Nếu Cam kết An ninh hoàn chỉnh được Cán bộ an ninh cảng biển cho rằng cần thiết thì Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển phải giữ liên lạc với Cán bộ an ninh cảng biển về địa điểm và mẫu bản Cam kết An ninh phải được hoàn thiện như thế nào.

g.     Trong khi điền mẫu bản Cam kết An ninh, cả Sỹ quan an ninh tàu biển và Cán bộ an ninh cảng biển phải hoàn thành hết danh mục các hành động được liệt kê trong biểu mẫu và thỏa thuận các biện pháp an ninh cần thực hiện tương ứng bởi tàu và bến cảng trong quá trình giao tiếp.

h.     Trong khi hoàn thành đến cùng các hoạt động an ninh phải được tàu và bến cảng thực hiện trong quá trình giao tiếp, Sỹ quan an ninh tàu biển và Cán bộ an ninh cảng biển phải ký tắt các hoạt động đó mà họ đã thỏa thuận thực hiện phù hợp với kế hoạch an ninh tàu biển và kế hoạch an ninh cảng biển.

i.        Phải sử dụng hai bản sao mẫu bản Cam kết An ninh giống hệt nhau. Một bản sao được Sỹ quan an ninh tàu biển giữ còn bản kia được Cán bộ an ninh cảng biển giữ.

2. Các thủ tục để thực thi Cam kết An ninh bởi cảng:

a.      Trước khi giao tiếp, Cán bộ an ninh cảng biển (PFSO) phải liên lạc với Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển về thông tin liên quan đến an ninh chẳng hạn như cấp độ an ninh của tàu và bến cảng. Khi Cán bộ an ninh cảng biển được thông báo là tàu đang ở cấp độ an ninh cao hơn cảng thì Cán bộ an ninh cảng phải báo cáo vấn đề này cho Ban an ninh cảng biển và phải giữ liên lạc với Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển và phối hợp các hành động thích hợp nếu cần thiết, kể cả yêu cầu về Cam kết An ninh.

b.     Khi đòi hỏi Cam kết An ninh, Cán bộ an ninh cảng biển sẽ yêu cầu Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển phải hoàn thiện bản Cam kết An ninh.

c.     Cán bộ an ninh cảng biển phải đảm bảo rằng việc yêu cầu ký bản Cam kết An ninh đã được Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển nhận được.

d.     Vào lúc Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển nhận được, Cán bộ an ninh cảng biển phải giữ liên lạc với Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển về địa điểm và biểu mẫu Cam kết An ninh sẽ được hoàn thiện như thế nào.

e.      Trong khi điền biểu mẫu bản Cam kết An ninh, cả Sỹ quan an ninh tàu biển và Cán bộ an ninh cảng biển phải hoàn thành hết danh mục các hành động được liệt kê trong biểu mẫu và thỏa thuận các biện pháp an ninh cần thực hiện tương ứng bởi tàu và bến cảng trong quá trình giao tiếp.

f.       Trong khi hoàn thành hết các hoạt động an ninh phải được tàu và bến cảng thực hiện trong quá trình giao tiếp, Sỹ quan an ninh tàu biển và Cán bộ an ninh cảng biển phải ký tắt các hoạt động đó mà họ đã thỏa thuận thực hiện phù hợp với kế hoạch an ninh tàu biển và kế hoạch an ninh cảng biển.

g.     Phải sử dụng hai bản sao mẫu bản Cam kết An ninh giống hệt nhau. Một bản sao được Sỹ quan an ninh tàu biển giữ còn bản kia được Cán bộ an ninh cảng biển giữ.

3. Hiệu lực và thời hạn lưu giữ tối thiểu Cam kết An ninh

          Cam kết An ninh có hiệu lực sau khi Thuyền trưởng hoặc Sỹ quan an ninh tàu biển và Cán bộ an ninh cảng biển ký kết.

Hiệu lực của Cam kết An ninh sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc việc giao tiếp giữa tàu và cảng./.

      Th.s  Nguyễn Ngọc Thành
PGĐ - Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Quay lại
Các tin, bài khác:
An ninh Cảng biển [08/07/2008]
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)